СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/category/38/
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21, 15:19 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 15:18 (ULAST)