СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/category/38/
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21, 18:24 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 15:20 (ULAST)