АТГ-ын 2018 оны тайлан

Авлигатай тэмцэх газар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, 2018 дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараахь ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.iaac.mn/category/223?menu=60
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 17:30 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 22:05 (ULAST)