Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 18, 11:04 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 18, 11:03 (ULAST)