ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/category/40/
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21, 17:30 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 17:30 (ULAST)