УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАРСАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО, боомт, тээврийн хэрэгслийн төрөл, жилээр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_007V1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 16:31 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 22, 11:05 (ULAST)