УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРСОН ЖУУЛЧДЫН ТОО, улсаар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.1212.mn/Stat.aspx?LIST_ID=976_L18&type=tables
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 22, 00:59 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 22, 00:57 (ULAST)