Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://mof.gov.mn/data_grid/total-budget
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 23, 11:45 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 23, 11:45 (ULAST)