1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: төсөл

Үр дүнг шүүх